Informacije javnega značaja

1. OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INF. JAVNEGA ZNAČAJA V ZD RADLJE

Lidija Golob, univ. dipl. ekon.  Direktoricalidija.golob@zd-radlje.si 02 / 87 70 805
Danica Ladinek, d. m. s.Pomočnica direktorja za ZNdanica.ladinek@zd-radlje.si 02 / 87 70 807
Andrija Halužan, dr. med. spec.Strokovni vodjasa.vuzenica@zd-radlje.si 02 / 87 70 849

2. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI
Odgovorna uradna oseba:Lidija Golob, univ. dipl. ekon., direktorica
Ustanovitelj:Občine Radlje ob Dravi, Podvelka, Vuzenica, Ribnica na Pohorju in Muta
Datum prve objave kataloga:11. 4. 2006
Datum zadnje spremembe:02.03.2020
Katalog dostopen na spletnem naslovu:http://www.zd-radlje.si/informacije-javnega-znacaja/
Katalog informacij javnega značaja v PDF obliki:
Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen na upravi Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi.

3. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

a) Organigram in podatki o organizaciji organa

Organigram organa

Kratek opis delovnega področja organa:   Zdravstveni dom Radlje ob Dravi (ZD Radlje) je javni zavod, ustanovljen za opravljanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti. Ustanovile so ga občine Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju z Odlokom o ustanovitvi zavoda, na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti (7., 8., 9. in 10. člen) za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni. V mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni pokriva zdravstvene potrebe prebivalcev občin ustanoviteljic.


Svojo dejavnost izvaja Zavod na sedežu v Radljah ob Dravi, v zdravstvenih postajah Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, v dislocirani zobni ambulanti v Osnovni šoli Brezno in na terenu. V zdravstvenem domu se izvajajo vse oblike zdravstvenega varstva na primarni ravni, del specialističnega zdravstvenega varstva ter diagnostična in terapevtska dejavnost. ZD Radlje je nosilec in koordinator izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva v obliki kontinuirane ambulantne dejavnosti v dopoldanskem in popoldanskem času ter dežurne službe ponoči. Del storitev, ki jih opravlja, je namenjenih tržni dejavnosti. Javni zavod je del mreže, ki v sodelovanju z zasebnimi ambulantami oskrbuje 17.000 ljudi, poseljenih v Zgornje dravski dolini ter po obronkih Pohorja in Kozjaka.


Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

 1. Osnovna zdravstvena dejavnost: splošna ambulanta, otroška ambulanta, dispanzer za ženske, fizioterapija,  patronažna služba, diagnostični laboratorij, dežurna služba in nujna medicinska pomoč ter zdravstveno vzgojna dejavnost – preventiva za odrasle, zdravstveno vzgojne in preventivne delavnice.
 2. Specialistična ambulantna dejavnost: ambulanta za bolezni ušes, nosu in grla,  ortopedska ambulanta, ambulanta za sledenje bolezni pri motnjah strjevanja krvi (antikoagulantna ambulanta), diabetološka ambulanto, rentgen in ultrazvok.
 3. Zobozdravstvena dejavnost: otroška in mladinska zobozdravstvena ambulanta, zobozdravstvena ambulanta za odrasle,  zobozdravstvena vzgoja.
 4. Trženje storitev in produktov na trgu.
 5. Nemedicinska dejavnost: uprava, finance, ekonomika in analitika ter tajništvo in ostala administracija.

b) Seznam notranjih organizacijskih enot

V skladu z 6. členom Statuta Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, se dejavnost izvaja v naslenjih organizacijskih enotah:

Upravno tehnična službaLidija Golob, univ. dipl. ekon.lidija.golob@zd-radlje.si 02 / 87 70 805
ZobozdravstvoMateja Osojnik, dr.dent.med.solska.zobna@zd-radlje.si 02 / 87 70 819
Splošno zdravstvoAndrija Halužan, dr. med. spec., strokovni vodjasa.vuzenica@zd-radlje.si 02 / 87 70 849c) Seznam drugih organov z delovnega področja

Seznam vseh drugih organov področja dela: V sestavi nimamo drugih organov.

4) SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

KAZALO REGISTROV: https://zakonodaja.com/kazalo, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/zakonodaja-ministrstva-za-zdravje/
PREDPISIS EU:   
https://europa.eu/european-union/documents-publications_sl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0445&language=SL (glej 42.člen)
DRŽAVNI PREDPISI:  http://zakonodaja.gov.si/
SLUŽBA VLADE RS ZA ZAKONODAJO: http://www.svz.gov.si/
ZDRAVSTVENO VARSTVO: http://www.pisrs.si/PredpisiPodrocje.aspx?nivo1=X&nivo2=4&nivo3=0&nivo4=0
1. Zakon o zdravstveni dejavnostiUradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US)
2. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanjuUradni list RS, št. 9/92,13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998 Odl.US: Up 53/96, 6/1999, 56/1999-ZVZD, 99/2001, 42/2002-ZDR, 60/2002, 11/2003 Skl.US: U-I-279/00-42, 126/2003, 20/2004-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-390/02-27, 76/2005, 100/2005-UPB2, 100/2005 Odl.US: U-I-69/03-17, 21/2006 Odl.US: U-I-277/05-32, 38/2006, 72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010-ZUPJS, 87/2011, 40/2012-ZUJF
3. Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva(Uradni list RS, št. 65/00 )
4. Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravniUradni list RS, št.  47/1998, 26/2000, 67/2001, 33/2002, 37/2003, 117/2004, 31/2005, 83/2007, 22/2009
5. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkovUradni list RS,št. 57/96, 104/2001, 119/2002, 26/2003-UPB1, 101/2005, 17/2006-UPB2, 60/2007, 93/2007-UPB3, 27/2009
6. Zakon o omejevanju porabe alkoholaUradni list RS, št. 15/03
7. Zakon o varnosti in zdravju pri deluUradni list RS, št.56/99 , 64/2001, 43/2011-ZVZD-1
8. Zakon o zdravniški službiUradni list RS, št. 98/9967/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008, 49/2010 Odl.US: U-I-270/08-10, 107/2010-ZPPKZ
9. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije za izvajanje programov pripravništva, sekundarijata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikovUradni list RS, št. 25/93 , 1/1999, 98/1999-ZZdrS, 110/2000, 138/2006
10. Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikovUradni list RS, št. 22/2018
11. Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značajaUradni list RS, št. 76/05 , 40/04
12. Zakon o varstvu osebnih podatkovUradni list RS, št. 86/2004 , 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1
13. Zakon o nalezljivih boleznihUradni list RS, št. 69/95, 25/2004 Odl.US: U-I-127/01-27, 47/2004-ZdZPZ, 119/2005, 33/2006-UPB1
14. Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službeUradni list RS, št. 56/1993,15/2008
15. Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanjeUradni list RS, št. 16/99
16. Pravilnik o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjenjem nalezljivih bolezni
Uradni list RS, št. 16/99, 58/2001, 50/2005, 92/2006
17. Pravilnik o načelih dobre laboratorijske prakseUradni list RS, št. 38/00, 2/2004
18. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicineUradni list RS, št. 64/04
19. Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drogUradni list RS, št. 98/99, 2/2004
INTERNI PREDPISI IN USTANOVITVENI AKTI
1. Statut Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi
2. Pravilnik o delovnem času
3. Poslovnik o delu sveta Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi
4. Pravilnik o vodenju pritožbenih postopkov
5. Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov
6. Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti

d) Seznam strateških in programskih dokumentov

1. Nacionalni program zdravstvenega varstva RS
2. Poslovno poročilo 2018e) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonskih postopkov

SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONSKIH POSTOPKOVZD Radlje ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
  Uradne ali javne storitve, ki jih vodi zavod: 1.       Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja. 2.       Vsi postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 3.       Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP), Pacientove pravice – ZD Radlje,          Zastopniki pacientovih pravic v Sloveniji https://www.nijz.si/sl/zastopniki-pacientovih-pravic  

f) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Čakalne dobe:http://www.zd-radlje.si/index.php/obvestila.xhtml
Evidence o zaposlenih:Dostop je omejen.
  Zdravstveni dom Radlje ob Dravi vodi tudi katalog osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh  Informacijskega pooblaščenca.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov: Zdravstveni informacijski sistem ezdravje:http://www.mz.gov.si/si/za_izvajalce_zdrav_storitev/ezdravje/


h) Seznam javnih razpisov ter javnih naročil:    http://www.zd-radlje.si/index.php/javnirazpisi.html

Ostale informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi.

5. NAČIN DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

4. člen ZDIJZ:”Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelel sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.”

5. člen ZDIJZ:” Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilec).  Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis.”

Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki je opredeljena in določena v  6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

5.1. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih:

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda:  http://www.zd-radlje.si

5.1.1.


Informacije, ki niso neposredno dostopne, bo zavod posredoval na podlagi vaše zahteve, ki se lahko vloži osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti. Na podlagi zahteve je zavod dolžan dati oz. posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije se lahko zavrne le v primeru , če obstoji kateri izmed razlogov iz 6.člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bo omogočena seznanitev z vsebino zahtevane informacije , tako da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.

5.1.2. VRSTE ZAHTEV

Zahteva za informacijo javnega značaja je lahko ustna ali pisna


Ustno zahtevo se lahko vloži ustno ali telefonsko.

 • osebno na sedežu zavoda, Mariborska cesta 37, Radlje ob Dravi, vsak delovnik med 7.30 in 14.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.
 • telefonsko na številki 02/87 70 800 oz telefonskih številkah, ki so navedene v 1. točki kataloga. V primeru telefonske zahteve je potrebno izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je zahteva brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.  


Pisno zahtevo lahko vložite:

 • -po pošti na naslov Mariborska cesta 37, Radlje ob Dravi. Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski oblika).
 • -po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov tajnistvo@zd-radlje.si. Elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano. V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva. Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki


Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

 • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: Na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk). Informacije javnega značaja vidne na spletu, so dostopne tudi v tekstovni obliki.Zahteva za posredovanje informacij se naslovi na telefon oz. na fax. številko ali na elektronske naslove, navedene v 1. točki  kataloga, od ponedeljka do petka od 7.30 do 14.00 ure.

Stroški posredovanje informacij javnega značaja po 2. členu Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 119/2007):

1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,

3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,

6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,

9. posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,

10. posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,

12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,

13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,

15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.«. 

Na zgoraj navedene zneske se ob izstavitvi računa obračuna še davek na dodano vrednost, v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost.

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V ZD RADJE OB DRAVI:

 • Ordinacijski čas ambulant
 • podatki o dežurnih zdravnikih.